Pages Navigation Menu

Projekt

Projektet PRO-E-BIKE vill främja en ökad användning av energieffektiva fordon såsom eldrivna cyklar och mopeder hos offentliga och privata organisationer, t.ex. transportföretag och offentliga förvaltningar, som utför gods- och passagerartransporter i europeiska städer, som ett alternativ till konventionellt fossildrivna fordon.

Projektets aktiviteter fokuserar på marknadens förmåga att ta till sig elcykeln som transportmedel och på främjandet av riktlinjer som kan stimulera till ett ökat användande av elcyklar i stadens transporter. PRO-E-BIKE siktar på en beteendeförändring hos målgrupperna som visas genom deras val att ersätta konventionellt drivna fordon med eldrivna fordon. Pilotorganisationer inom de olika målgrupperna kommer inte bara att bidra till att projektets mål uppnås utan kommer också att synliggöra mätbara effekter avseende minskade koldioxidutsläpp och energibesparingar genom att inkludera eldrivna fordon i stadens transportsystem.

Förhoppningen är att PRO-E-BIKE bidrar till att de transporter som utförs i stadsmiljö skiftar från att använda fossila drivmedel till att använda eldrivna fordon, och på så sätt inte bara bidra till minskat buller och minskade föroreningar, men också minska trängsel, spara energi och skapa nya marknadsmöjligheter för den lokala ekonomin.

• Bygga en förståelse och öka förtroendet för teknologin bakom elcyklar bland målgrupperna.

• Test och analys av elcykelteknologin.

• Informationsdagar (som ett första steg i att implementera en handlingsplan)

• Utveckla riktlinjer i form av en handlingsplan och strategi som ska öka användandet av elcyklar i stadsmiljöer.

• Granskning av befintliga initiativ gällande elcyklar, identifiering av goda exempel och överföring av goda exempel från befintliga framgångsrika initiativ till initiativ som befinner sig startfasen.

• Samarbete med andra EU-projekt med liknande målsättning

• Utveckling av affärsmodeller (för transport av gods och passagerare) som ska öka konkurrenskraften för intressenter som använder elcyklar.

• Detaljerad överblick av initiativ och teknologi.

• Mångskiktat simuleringsverktyg för målgrupperna (verktyget kalkylerar kostnader och fördelar med att introducera elcyklar i organisationen).

• Ökade investeringar i och ökat användande av elcyklar och elmopeder för transport av gods och servicetjänster i målgrupperna (i slutet av projektet jämfört med utgångsläget)

• Handlingsplaner för pilotstäderna gällande elcyklarnas användning samt hur de ska inkluderas i städernas transportstrategier.

• Minskning av växthusgaser under pilotaktiviteterna

•  Transportföretag och företag med egen transportpersonal.

•  Offentliga organisationer

•  Lokala myndigheter och invånare/passagerare i utvalda områden.

•  Tillverkare och återförsäljare av elcyklar.

•  Cykelorganisationer