Pages Navigation Menu

Project

Het PRO-E-BIKE project promote schone en energie-efficiënte voertuigen, elektrische fietsen en scooters (verder te noemen ‘E-bikes’), voor het vervoer van goederen en personen door private en publieke organisaties, zoals koeriersbedrijven, overheden en burgers in stedelijk gebied, als een alternatief voor conventionele voertuigen die fossiele brandstof gebruiken.

Het project is gericht op het stimuleren van de vraag naar E-bikes en promotie van beleid dat het gebruik van E-bikes in steden stimuleert. Het doel van PRO-E-BIKE is daarom om een gedragswijziging te bewerkstelligen bij de doelgroepen, waardoor zij hun conventionele voertuigen vervangen door E- bikes. Pilots binnen de doelgroepen zullen niet alleen helpen om de doelstelling van het project te halen, maar zal ook bijdragen aan de meetbare effecten zoals bijvoorbeeld CO2-reductie en brandstofbesparing.

Kortom, door de acties binnen het PRO-E-BIKE project hopen we binnen de stedelijke distributie een verschuiving te bewerkstelligen van conventionele voertuigen naar E-bikes, en daarmee niet alleen geluidsoverlast en milieuvervuiling tegen te gaan, maar ook congestie te verminderen, energie te besparen en marktkansen te creëren voor de lokale economie.

• Begrip kweken voor en vertrouwen wekken in E-bike technologie binnen de doelgroepen

• Testen en analyseren van E- bike technologie

• Informatiedagen organiseren (als eerste stap naar implementatie van een actieplan)

• Ontwikkelen van beleid in de vorm van een actieplan en strategie om het gebruik van E-bikes in steden te stimuleren.

• Onderzoek naar bestaande initiatieven op het terrein van E-bikes, identificatie van ‘best practice’ voorbeelden en kennis0verdracht van bestaande succesvolle initiatieven naar initiatieven in de opstartfase

• Samenwerking met andere EU projecten met vergelijkbare doelstellingen

• Ontwikkeling van business modellen (voor vervoer van personen, goederen en/of een combinatie daarvan) die het concurrentievermogen van de E-bikes gebruikers zal vergroten

• Gedetailleerd overzicht van initiatieven en technologie

• Een E -bike simulatie-tool voor doelgroepen (voor berekening van kosten en baten van het gebruik van de E-bikes in hun bedrijf)

• Toename van investeringen in en gebruik van elektrische fietsen en scooters (E-bikes) voor het vervoer van goederen, personen en diensten binnen de doelgroepen aan het einde van het project (in vergelijking tot de situatie aan het begin van het project)

• Actieplannen voor steden gericht op het gebruik van E-bikes binnen de stedelijke distributie-strategieën

• Verminderen van de uitstoot van broeikasgassen tijdens de pilots

•  Koeriersbedrijven en bedrijven met eigen vervoer

•  Overheden

•  Lokale overheden en burgers/passagiers in stedelijke gebieden

•  E-bike producenten en distributeurs

•  Verenigingen op het gebied van fiets en e-mobiliteit