Pages Navigation Menu

Motala

Motala är Östergötlands tredje största stad och är huvudsäte i Motala kommun. Staden är känd som sjöarnas stad och finns belägen i den västra delen av Östergötland invid Sveriges andra största sjö Vättern. Arkeologiska utgrävningar visar att människor har levt i Motala i över 11 000 år. Idag bor ungefär 42 000 människor i kommunen, varav 30 000 bor i själva staden. Motala kommun mäter 1 284 km2 där 983 km2 består av land.

Närheten till vatten är och har varit en stor tillgång som har format livet i Motala sedan urminnes tider. Kommunen består till 29 procent av produktiv jordbruksmark och till 54 procent av skog. Naturens förutsättningar gör att Motala har möjligheten att både skapa och behålla ett attraktivt boende och attraktiva rekreationsområden, vilket utgör en bra grund för ett framtida hållbart samhälle.

De senaste åren har Motala genomgått omfattande infrastrukturella förbättringar. Ett exempel är den nya pendeltågsstationen som invigdes 2013 och som nu kopplar samman Motala med det redan existerande pendeltågsnätet i regionen.

Motala är en cykelvänlig stad med målsättningen att ständigt förbättras. Att cykla i Motala är enkelt och ett snabbt sätt att resa till arbetet, skolan och andra aktiviteter. Avstånden är korta och varje år ökar kommunens cykelbanor både till antal och längd. Det genomförs också åtgärder för att öka antalet invånare som använder cykeln i stället för bilen som transportmedel.

I kommunens energi- och klimatstrategi (den nu gällande strategin antogs 2009) påvisas politikernas vilja att ta sitt ansvar och göra vad som behövs för att nå både regionala och nationella klimatmål. Kommunstyrelsen har tydligt formulerat mål för energi- och klimatarbetet och även definierat aktiviteter som ska bidra till att minska klimatpåverkan.